Djurhållning

Vi använder oss enbart av djur som föds upp för att i första hand försörja oss med kött och i vissa fall med ull. Förädlingen av fårskinn ser vi som ett tillvaratagande av material som annars skulle kasseras. Vår råvara utgörs till största delen av ett Merino-Crossbred får ifrån Australien. Som producent av skinnprodukter är vi beroende av en högkvalitativ råvara. För oss är det likställt med att djuren trivs och mår väl. För att följa upp att en moraliskt hållbar och etiskt riktig djurhållning upprätthålls så arbetar vi nära våra leverantörer och gör kontinuerliga besök hos våra samarbetspartners i Australien. Vi kräver att våra leverantörer upprätthåller följande:

1. Fåren skall alltid ha god tillgång på mat och vatten. De skall vistas i en miljö som är naturlig för dem. De skall ha kontinuerlig tillsyn och i övrigt skötas så att djurens hälsa främjas, samt att man undviker onödigt lidande.

2. Skandilock tillåter inte att någon uppfödare använder sig av mulesing.

3. Skandilock tillåter inte att djur transporteras på båt.

4. Vid slakt får endast humana och reglerade metoder användas.

Socialt ansvar

Skandilock har två samarbetspartners i Kina där vi bereder, färgar och konfektionerar fårskinn. Vi har varit delaktiga i produktionen i dessa enheter i över tio år. För att produktionsenheterna  ska kunna uppfylla våra högt ställda krav på kvalité och hållbarhet samt säkerhet för de anställda krävs hög närvaro och noggrannhet från vår sida.

Vi reviderar kontinuerligt företagens arbete tillsammans med Intertek, en internationell, oberoende organisation. Kriterier såsom Labor, Wages&Hours, Health&Safety, Management Systems och Environment gås igenom och bedöms. På så sätt blir det ständiga förbättringsarbetet konkret och tillsammans kan vi arbeta mot gemensamma mål. Vår senaste revision gjordes under april 2023.

Hållbar produktion

Vårt arbete skall präglas av en helhetssyn på våra produkters livscykel och vi satsar på att använda material och processer som har så liten inverkan på miljön som möjligt.

Vi arbetar i samråd med organisationen Kemikaliegruppen RISE, som är en kunskapsplattform och ett forum för diskussion kring kemikalieanvändning inom produktion av textilier. Som medlemsföretag tar vi del av strategier och verktyg för att förbättra miljöarbetet inom vår egen produktion. Det ger oss även möjlighet att kommunicera aktuella lagkrav för kemikalieanvändning till våra leverantörer samt sätta upp mål för att ständigt kunna minimera vår miljöpåverkan.